خیانت در امانت

پایگاه خبری روز داغ البرز - فرزانه کمندی :
ازآنجا که جرم خیانت در امانت از دسته جرائم مربوط به اموال ومالکیت محسوب می شود ودر امور 
روزمره مردم مثل امامت دادن ، اجاره دادن و غیره ... قابل ارتکاب است ،
لازم وضروری است که نسبت به آن آگاهی داشته باشید . پس یه بررسی مجازات خیانت در امانت می پردازیم .
خیانت در امانت در قانون جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است مانند:
۱_استفاده از مال مورد امانت 
۲_ نابود کردن مال مورد امانت 
۳_ شخص امین به جای امانت داری ، مال مورد امانت را متعلق به خود بداند وبا آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است 
بنابراین برای تحقق این جرم ، مال امانی باید توسط مالک یا فرد قانونی به امین سپرده شود .
همینطور سپردن مال باید از طریق وراه قانونی صورت گرفته باشد .
مثال :
اگر سارق مال ربوده شده را نزد کسی به امانت گذارد ورامین به جای بازگرداندن مال ، آن را به صاحب اصلی مال بدهد یا اصلا از آن به نفع خود استفاده کند ، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده ،
مجازات خیانت در امانت بر اساس‌ قانون وطبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی عبارت است از هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته چک و ..... به عنوان اجاره امانت یا رهن برای وکالت یا هر کار با اجرت یابی اجرت ،به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاءمذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن ها را یه ضرر مالکین یا متعرفین تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
پس مجازات این جزم حبس از ۶ ماه تا ۳ سال است.