از تو حرکت

بسم الله

از تو حرکت

یادداشت- پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی

: اززمان کودکی ام همیشه این سخن را از مادرم واطرافیان شنیدم که مگفتند خدا فرموده از توحرکت از من برکت در مورد درس خواندن هم که میشد باز مادرم میگفت ازخدا گفته از تو حرکت از من برکت با سطح آگاهی کودکانه آن زمان پیش خودم فکر میکردم من الان بلند شم راه بروم ویرگردم برکت چطوری میاد ، برکت را خدا می بارد به سرم ؟ یا چه ربطی به درس هایم دارد ، من درس بخوانم برکت چطوری به درس هایم میاد .من برکت را نان می دیدم و معنی حرف به این زیبایی رانمی دانستم یعنی اینکه تو تلاش کنی وزحمت بکشی بی نتیجه نمی ماند وخداوند تلاش تورا پاداش مبدهد یعنی راه را برای توهموارمیکند

مدتی قبل یکی از اقوام بعد از گذراندن دوران سربازی وبا وجوداینکه در رشته برق تحصیلات وتجربه داشت ، مسیرش را تعغیر داد و در سن 25 سالگی تاره شروع به یادگیری هنر آرایشگری کرد. با علاقه واستعدادی که داشت در عرض 2 ماه به سطح حرفه ای رسید خیلی از اطرافیان اورا سرزنش کردند که دیگرزمان یادگیری نیست ، اما برای او اهمبت نداشت وبه سرعت شریکی پیدا کرد وبا حداقل سرمایه اش شروع یه کار کرد .

چند روز پیش دیدمش خوشحال بود گفت دراخبارشنیده به افرادی که مهارت ومدرک فنی حرفه ای دارند برای شروع کار وام میدهند آنجا بود که یاد حرف مادرم که میگفت خدا گفته از تو حرکت ازمن برکت افتادم . یله در هر سن وسال ودر هر زمان ومکانی که باشی با امید وتوکل به خودش هر حرکتی کنی ، هر کاری شروع کنی برکت میدهد (راه را هموار میکند ومشکلات را برمیدارد ) که تلاش تو بی نتیجه نباشد .

خدایا فقط توکل به خودت