در استان البرز اتاق وضعیت رصد آمار جرایم تشکیل شد

به گزارش پایگاه خبری روز داغ البرز_ رضا کمندی:

فرید نجف نیا در گفتگویی اظهار داشت : اجرای اثربخش و کارآمدِ فعالیت‌های پیشگیرانه، در سایه رصد مستمر آمار جرایم و آسیب‌های اجتماعی محقق می‌شود و این معاونت به منظور برنامه‌ریزی صحیح و اصولی برای پیشگیری از جرایم، از ابتدای سال جاری اقدام به تشکیل اتاق وضعیت آماری نمود.

وی افزود: دریافت مستمر آمار از مراجع ذیربط، تحلیل داده‌های دریافتی، پیش‌بینی به هنگامِ وضعیت رشد جرایم و آسیب ها، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات به‌موقع در راستای پیشگیری و کاهش جرایم و آسیب‌های اولویتی و خاص استان، از جمله اقداماتی است که در این خصوص در حال انجام است.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز گفت:  عناوین 10 اتهام و 10 خواسته دارای بیشترین میزان وارده به دادگستری کل استان، از جمله موضوعات مورد بررسی در اتاق وضعیت است که گزارشات حاصله جهت تصمیم‌سازی در اختیار مدیران ارشد استان قرار می‌گیرد.

فرید نجف نیا در گفتگویی اظهار کرد: اجرای اثربخش و کارآمدِ فعالیت‌های پیشگیرانه، در سایه رصد مستمر آمار جرایم و آسیب‌های اجتماعی محقق می‌شود و این معاونت به منظور برنامه‌ریزی صحیح و اصولی برای پیشگیری از جرایم، از ابتدای سال جاری اقدام به تشکیل اتاق وضعیت آماری نمود.

وی افزود: دریافت مستمر آمار از مراجع ذیربط، تحلیل داده‌های دریافتی، پیش‌بینی به هنگامِ وضعیت رشد جرایم و آسیب ها، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات به‌موقع در راستای پیشگیری و کاهش جرایم و آسیب‌های اولویتی و خاص استان، از جمله اقداماتی است که در این خصوص در حال انجام است.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز گفت:  عناوین 10 اتهام و 10 خواسته دارای بیشترین میزان وارده به دادگستری کل استان، از جمله موضوعات مورد بررسی در اتاق وضعیت است که گزارشات حاصله جهت تصمیم‌سازی در اختیار مدیران ارشد استان قرار می‌گیرد.

فرید نجف نیا در گفتگویی اظهار کرد: اجرای اثربخش و کارآمدِ فعالیت‌های پیشگیرانه، در سایه رصد مستمر آمار جرایم و آسیب‌های اجتماعی محقق می‌شود و این معاونت به منظور برنامه‌ریزی صحیح و اصولی برای پیشگیری از جرایم، از ابتدای سال جاری اقدام به تشکیل اتاق وضعیت آماری نمود.

وی افزود: دریافت مستمر آمار از مراجع ذیربط، تحلیل داده‌های دریافتی، پیش‌بینی به هنگامِ وضعیت رشد جرایم و آسیب ها، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات به‌موقع در راستای پیشگیری و کاهش جرایم و آسیب‌های اولویتی و خاص استان، از جمله اقداماتی است که در این خصوص در حال انجام است.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز گفت:  عناوین 10 اتهام و 10 خواسته دارای بیشترین میزان وارده به دادگستری کل استان، از جمله موضوعات مورد بررسی در اتاق وضعیت است که گزارشات حاصله جهت تصمیم‌سازی در اختیار مدیران ارشد استان قرار می‌گیرد.