لحظه ای سکوت

سکوت  کن 

هنگامیکه نمی دانی چه بگوئی  ،  چه پاسخ دهی یا چظور بگوئی ، فقط سکوت کن 

گاهی نگفتن شیرین تر از سخنان آشفته است که در لحظه تورا سبک می کند .

درآن لحظه سکوت کن 

یک وقت های سعی کن چشمانت را ببندی بر حرف های نیش دار ، سکوت کنی و  به زبانت اجازه دهی سکوت را تمرین کند . 

آن روزها که نفهمیدی چه شد و بر سرت آوار مصیبت آمد . کسی را مقصر نکن ، سکوت کن تا دلیل اصلی را ، در آرامش بیا بی 

دقیقه های که حس انفجار در سلول هایت  تو را از درون  میخورد ، سکوت را تجربه کن 

که ذهنت با آرامش با قلبت مشورت کند ، و تصمیمی  درست بگیرد . 

              بک وقت های سکوت پاسخ همه دردهاست 

                                                                                        دکتر رحیمی