نقد سریال آقای قاضی ( طلای گمشده )

 

 

شخصی نسبت به طرح شکایت سرقت از سرایدار ساختمان محل زندگی خود اقدام می نماید .

در طول دادرسی شاکی ، متشاکی عنه و مطلعین به اظهاراطلاع خود مبادرت ورزیده و در انتها با پخش فیلم های دوربین مداربسته عدم ارتکاب جرم متشاکی عنه محرز و ایشان تبرئه می گردد .

در ادامه جناب آقای قاضی از مأمور حاضر در دادگاه درخواست جلب فرزند شاکی را به ایشان شفا هاً اعلام نموده که پس از اخذ رضایت شفاهی متشاکی عنه دستور آزادی ایشان را می دهند .

نقد :

صرف نظر از آنکه این روند در فیلم بوده و در قالب سریال تلویزیونی می باشد قضات ، بازپرسان ، دادیاران و روسای شعب رسیدگی کننده که پیش از هر چیز عرض قدردانی و امتنان خود را به جهت زحمات ، تلاش ها ، سختی و آزارهای که خواهند دید به        ایشان ابراز و اعلام می داریم تنها در راستای طرح دعوی مفاد پرونده ی امکان رسیدگی و صدور حکم خواهند داشت . در ابعاد عادی و عرف در پرونده های کیفری در حدود موضوع جرم و در حقوقی نسبت به ستون خواسته با لحاظ نمودن اسناد ، مدارک ، شهادت شهود ، اقاریر ، سوگند و قسامه و در انتها علم خود که آن دامنه ی وسیعی خواهد داشت نسبت به رسیدگی مبادرت  می ورزند .

یک توضیح کوتاه از علم قاضی می شود به حالات روحی ، بهم ریختگی متهم یا خوانده قدرت کلام شاکی یا خواهان ، زبان بدن ایشان ، روانشناسی و ... اشاره نموده که البته آن موارد تنها در روشن گری به قاضی یاری خواهند داد و امکان استناد در صدور حکم  را نخواهد داشت . به عنوان مثال نمی توان در دادنامه با استناد با استناد به لرزیدن دست متهم و یا عدم توان تعادل در ایستادن و یا صدای ضبط شده ی قابل ارائه جزء توسط دستگاه ها و ارگان های صالح و ... حکم به بی حقی خواهان و یا بر عکس آن اقدام به تحریر نمود .

انتها :

با عنایت به کلیات موضوع لحاظ نمودن غیر واقعی بودن محکمه و گذشته از آن لحاظ این احتمال که آقای قاضی می خواستند پسر شاکی را قدری ادب نمایند اما ...

زمانی  که شخصی در سمت شاکی اقدام به طرح شکایت علیه شخصی با عنوان متشاکی عنه می نماید تنها 2 وضعیت متصور خواهد بود

1-اثبات مجرمیت

2- رفع اتهام و تبرئه گردیدن

حال جناب قاضی می تواند با صدور قرار منع تعقیب و یا صدور حکم برائت متهم را با استناد به اصل 37 قانون اساسی و برخی دیگر مانند اصول 22 ، 23 ، 25 ، 32 ، 33 ، 35 ف 36 ، 38 که اصل برائت را مورد پذیرش قرار می دهد . و یا ممکن است از ماده ی 4 قانون آین دادرسی کیفری و یا ماده 120 قانون مجازات اسلامی یا در نهایت از ماده ی 197 قانون آیین دادرسی مدنی برائت شخص را اعلام و اقدام به صدور رأی یا حکم نماید .

اما تا زمانی که شاکی نسبت به شخص دیگری اقدام به طرح شکایت و ایراد به ورود اتهام ننماید ایشان امکان جلب و یا مجازات مرتکب را نخواهند داشت . پس با توجه به قسمت زیبای طلای گمشده جناب آقای آراز سرایدار مورد اتهام ، تبرئه و می تواند     نسبت به استرداد ضمانت ارائه شده در قرار کفالت اقدام و یا در صورت عدم آن از بازداشت آزاد شدند . شاکی می تواند نسبت به طرح شکایت نسبت به فرزند خود اقدام نموده و در انتها شخص تبرئه شده اقدام به اعاده ی حیثیت از شاکی نمایند .

به قلم آقای مجتبی عادل - خبرنگار و کارشناس حقوقی پایگاه خبری ردا