10 هکتار به ارزش 290 میلیارد تومان در "باغ انگوری" فردیس اعمال قانون شد

دادستان عمومی و انقلاب فردیس از مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز در این حوزه قضایی به وسعت 10 هکتار خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری روز داغ البرز_ فرزانه کمندی:
حسین ناصرخاکی با بیان یک مورد اجرای تبصره ۲ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در شهرستان فردیس، از آزادسازی تعداد ۱۰ مورد از قطعات دارای تغییر غیرمجازکاربری در «باغ انگوری» واقع در «روستای فرخ آباد» بخش مشکین دشت شهرستان فردیس خبر داد. 
دادستان عمومی و انقلاب فردیس در تشریح جزییات این آزادسازی گفت: در این عملیات ۲  مورد بنا به مساحت ۳۵۰  مترمربع، ۲ مورد محوطه سازی به مساحت150مترمربع، 2 مورد استخر به مساحت ۲۰۰  مترمربع، ۵ مورد دیوارکشی به طول ۱۰۰ متر، فنس کشی به طول ۷۰۰ متر، ۱ مورد سکو به مساحت ۵۰ متر مربع و دپوی مصالح به مساحت۲۵۰ متر مربع اعمال قانون شد.
 وی همچنین با اشاره به اینکه در این عملیات انشعاب برق 2 مورد از بناهای غیرمجاز نیز قطع شد، افزود: در مجموع ۱۰  هکتار از اراضی زراعی و باغ ها، به ارزش معادل ۲۹۰ میلیارد تومان آزادسازی شد.