سلام بر غدیر

پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی:

کاروانیان از حج بازگشته اند و سوغاتی از توحید به همراه دارند

سلام بر غدیر، سلام بر صاحب غدیر ، سلام بر تو ای علی ای تجلی گر صفات الهی

غدیر گلبانگ عاشقانه وجاودانه هستی ، غدیر یک کلمه یک برکه نیست یک دریاست دریا... غدیر برکه ای از تدبیر است برای رسیدن به رستگاری های پیاپی، رسیدن به هم صدایی و همسویی 
برکه ای که ماناتر از اقیانوس است امامت را به جریان انداخت ،غدیر شاهر پسوند امامت ونبوت است 
درخت دین در غدیر است 
که سر به ملکوت می ساید و این دست نورانی قرآن ناطق است که تا عرش خدا اوج می‌گیرد، اگر جهان قدر غدیر را می‌دانست اکنون آسمان ها آرزو می کردند که ای کاش لحظه ای به جای این کره خاکی باشند

مبارک باد طلوع آفتاب ولایت برهمه آنان که عاشق ولایتند.