زنانی که در آمارجایی ندارند

بسم الله

یادداشت- پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی:

امروزمطلبی درمورد زنانی که جایی در آمارندارندخواندم . برایم سوال پیش آمد

1-این زنان جه کسانی هستند

2-چرا درآمار جایی ندارند

3-حق وحقوقشان ، حق شهروندی ، انسانی ، اجتمایی شان چه میشود

پس از نحقیق وبررسی دیدم که سال های گذشته 98-99 با آمدن میهمان ناخوانده ای به نام

کرونا که کل دنیارا تحت تاثیر قرارداد، در این سال ها بیش از 20 هزار زن از گردونه اشتغال خارج وبخشی از آنها به جمعیت زنان دست فروش اضافه شدند

بله حتما متوجه شدید که چه زنانی جز آمار نیستند بله زنان دست فروش

این در حالی است که زنان دست فروش هم بعد از کرونا آسیب زیادی دیدند ودر دوران کرونا خانه نشین یا زباله گرد شدند

وسهم مشارکتی اقتصادی زنان نیز کاهش چشمگیری داشته وهیچ آماری از زنان دستفروش

در دست نیست . و دستفروشی در هر منطقه ویژگی های خاص خود را دارد

در شهرهای شمالی بسیاری از زنان از محصولات کشاورزی مانند سبزی هاب محلی یا صنایع دستی خود می آورند ودر بازارهای هفتگی یا درشهر میفروشند واین کار ارتباط با اقتصاد خانواده ندارد . ودر برخی مناطق چون استان های شمال غربی وشرقی ومرکز دستفروشی کمتره

اما استان های جنوبی دستفروشی به شکل دیگر است وزنان به اجبارزمانه وروزگاربه دستفروشی روی آوردند .  با شیوع کرونا وتعطیلی مداوم بازاردر شهر های قرمز

 ونارنجی وکاهش تردد شهروندان وافزایش قیمت کالا ها ، تورم ، گرانی وکاهش خرید مردم به خاطر ترس ازانتقال بیماری کرونا کارو کاسبی این قشر را کساد کرده است .

مانند حکیمه زنی 30 ساله که درهمه سال های گذشته نان دختر 10 ساله وپسر3 ساله اش را خود تامین کرده است . سختی های بعد از کرونا موجب شده او به زحمت بتواند اجاره یک خانه خرابه را تامین کند و روزهای بسیاری بدون ناهار با شام بماند . او پیش از این سفره میفروخته که با افزایش قیمت سفره رفت سراغ فروش کبک وپفک که مردم به دلیل کرونا میترسیدند وخرید نمیکردند از مدتی است شبها با دخترش زباله گردی میکند تا پلاستیک و جعبه های مقوایی را جمع کند . حکیمه در دوران کرونا و کسادی کار وبازار

از دستفروشی به زبالگردی رسیده و هیچ ارگانی جوابگوی این زنان بی سرپرست یا بدسرپرست نیست . همسر حکیمه فوت شده واز طرف خانواده همسر هیچگونه حمایتی نمی شود وخودش هم اقوامی ندارد .