3 واقعه ..3رویداد...3تاریخ در یک روز

 

بسم الله

 

یادداشت- پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی:

برداشت ا ول :  13 آبان  1343 تبعید امام خمینی به ترکیه

برداشت دوم : 13 آبان 1357 روز دانش آموز (تجمع اعتراض آمیزجمعی از دانش آموزان در محوطه دانشگاه)

برداشت سوم : 13 آبان 1358 گرفتن سفارت آمریکا توسط دانشجوبان ( تسخیر لانه جاسوسی )

جالب که از کودکی ودوران دبستان تا به امروز فکر میکردم علت نامگذاری 13 آبان به خاطر شهادت شهید فهمیده

بوده چون در این روز درمورد فداکاری حسین فهمیده صحبت میکردن رونامه دیواری درست میکردیم یا انشاء در این

مورد مینوشتیم وتا به امروز نمی دونستم چه اتفاق های مهی در این روز افتاده وبرای همیشه در تاریخ ایران ثبت شد

برای خودم متاثر شدم که در مورد تاریخ کشورم چقدر کم وسطحی میدونم و خوبه که در مورد وقایع تاریخی ایران و

یا کشورهای دیگر مطالعه داشته باشیم وآگاهی داشتن درباره هر چیزی خوب وزیباست