فاتح قلبها

یادداشت - پایگاه خبری روز داغ البرز - فرزانه کمندی : 

به نام اوکه بی همتاست

مرد بزرگی که نامش لرزه به تن هر دشمن می انداخت وباعث وحشتشان می شد او فرمانده قلب های همه ایرانیان بود . 

مردی که مظهر استقامت و جسارت است که کابوسی برای جهانیان بوده ، امروز نمی دانم چه بگویم ایرانم فرزند ارشد خود را از دست داده یا سردارش را از دست داده نمی دانم

تاریخ را که ورق بزنی صفحه ی عجیب را می توان دید شهید سپهبد ولی الله قرنی سال 1358 ، شهید سپهبد علی صیاد شیرازی سال 1375، و اینک شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی سال 1398 به عنوان سپهبد ایرانی که هر 20 سال یک نفر از این سرداران از میان ما رفتند شهادت گوارای وجود سردار و فرمانده ای که سالها امنیت یک کشور نه بلکه یک ملت مسلمان جهان به دست پرتوان جهاد خالصانه سردار سلیمانی برقرار شده بود . میدانم که نام و یاد تو سالیان سال نسل به نسل به آیندگان منتقل خواهد شد .

بی گمان شهادت برازنده سردار یست که سردار دلهای تمام ایران است