اعسار از پرداخت مهریه

ِبه قلم خبرنگار "ردا" جناب آقای مجتبی عادل :

اعسار چیست؟

در اصطلاح حقوقی اعسار به حالتی گفته می شود که فرد به علت عدم تمکن مالی و یا عدم دسترسی به اموالش قادر به پرداخت بدهی هایش نباشد.

ماده یک قانون اعسار:

مُعسِر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد.

اِعسار از پرداخت مهریه

در بحث وصول مهریه از سوی زن، برای مرد راه دفاع خاصی وجود ندارد و مرد در هر حال متعهد به پرداخت می باشد. با این وجود در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی قوانین پراکنده دیگر یک سری مقررات وضع شده که مرد از طریق آن ها می تواند تا حدودی از شدت عمل قانونی زن در جهت وصول مهریه بکاهد و اگر از این ابزار قانونی استفاده نکند خیلی زود با دستور حبس مواجه می شود.

دادخواست اِعسار

مرد می تواند در مقابل دادخواست مطالبه مهریه زن، طی دادخواستی متقابل ادعای اعسار نماید و یا اینکه بعد از صدور حکم به پرداخت مهریه، دادخواست اعسار را علیه زن به دادگاه ارائه نماید.

مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مرد ضمن اعلام لیست اموال و دارایی های خود می بایست برای اثبات اعسار دو شاهد به دادگاه معرفی نماید.

توصیه وکیل: برای اثبات اعسار می بایست مسائل حقوقی خاصی رعایت شود تا مرد موفق به دریافت رای اعسار گردد که با توجه به عدم آگاهی عموم افراد جامعه نسبت به این مسایل توصیه می شود حتماً با وکیل مشورت نمایید. زیرا عدم رعایت تشریفات شکلی مربوط به تنظیم دادخواست و ضمائم آن باعث رد دعوا می گردد و مرد به واسطه قطعیت مهریه با دستور بازداشت مواجه می شود.

صدور حکم به اعسار

بعد از اثبات اعسار و ناتوانی مالی مرد در پرداخت یک جای تمام مهریه زن، دادگاه ها معمولا مبادرت به صدور حکم به پرداخت قسمتی از مهریه به صورت پیش پرداخت و ما بقی به صورت اقساط ماهیانه می نمایند.

اگر پس از صدور حکم اعسار مرد توان مالی مناسب پیدا کند زن می تواند تقاضای تعدیل مهریه نماید تا بعد از اثبات و احراز توان مالی مرد در پرداخت مهریه، اقساط ماهیانه بیش تر شود و بالعکس اگر قدرت مالی مرد کم شود می تواند با دادن دادخواست تعدیل مهریه و اثبات آن اقساط ماهیانه را کم کند.

اگر مرد اقساط ماهیانه را نپردازد یا به تعویق بیاندازد زن می تواند تقاضای بازداشت مرد تا پرداخت اقساط معوقه را نماید.

طرح یک مسئله

اگر مردی قبلاً خانه یا پولی را به عنوان مهریه به همسرش داده باشد باز هم مکلف به دادن مهریه است؟

در پاسخ باید گفت: تا زمانی که از طرف زن رسیدی مبنی بر دریافت مهریه اش بصورت امضاء شده به مرد تسلیم نشود مرد نمی تواند از پرداخت مهریه شانه خالی کند.

بنابراین اگر قصد مردی از انتقال سند یک ملک به زن، بعنوان مهریه اوست باید این موضوع صورت جلسه شده یا به امضای طرفین برسد زیرا در صورت نبودن مدرک کافی حتی معرفی شاهد نیز در بسیاری از مواقع برای اثبات ادعای پرداخت مهریه زن کارساز و کافی نخواهد بود.