حقوق تراپی 3

 

 به قلم خبرنگار پایگاه خبری ردا - مجتبی عادل :

قاضی : کیفر خواست قرائت شود

دادستان : احتراماض متهم در تاریخ ...

وکیل متهم : جناب قاضی ، جناب دادستان موضوع را عوض نموده اند

قاضی : مدعی العموم ادامه دهد

دادستان : ... اذا تقاضای اشده مجازات را برای متهم دارم

قاضی : بسیار خب ، شهود را احضار کنید

و...

این ها تمام تصورات ، تفکرات ، ؟ آما ل  و آرزوهای یک دانشجوی حقوق است که در انتها با بازگشت هیئت منصفه به جایگاه ، رای خود را پس از شور به منشی دادگاه داد تقدیم و ایشان اقدام به قرائت می نمایند . در انتها با اعلام تبرئه شدن موکل تمام خبرنگاران و دوربین ها به سمت او چرخیده واز نور فلاش آن ها ناچار دست خود را به روی پیشانی قرار می دهد . شبکه های تلویزیون تنها اورا نشان می دهند / حضار ایستاده و با تحسین برای او دست می زنند و تشویق می کنند . موکل نیز دستان خود را به روب صورت خود قرارداده و به علت عدم توانائی در ایستادن نشسته و گریه می کند ، که ناگهان با صدای چکش عدالت توسط قاضی رو به نموده و می گوید بیدار شو کلاس هایت دیر خواهد شد .         

از خواب بر می خیزد

و اما فاجعه زمانی رخ خواهد داد که به هیچ وکیلی  ، وکالت . به هیچ قاضی  ، قضاوت . به هیچ کارشناس ، کارشناسی نمی آموزند .

نخواهند آموخت .

فجایع دنباله وار است و همواره و مداوم و همیشه در گذشته حال و آینده ادامه خواهد داشت ...

حقوق تراپی ادامه دارد ...