باز هم مدینه

بازهم مدینه

پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی:

بازهم مدینه

مدینه است وشادمانی خانه جواد

مدینه است وطلوع خورشیدی دیگر درخانه امامت

کسی می‌آید از آن سوی آیینه ها

کسی می‌آید  از ژرفای انوار الهی

چلچراغ روشن هدایت

شکوه ماندگار امامت

مدینه است و شکوفایی دهمین بهار

پرستوها بر ده شاخه بلوط گل رز می‌آویزند واقاقی ها

آرام می‌شمارند اولين ، دومین ، .......دهمین ، آری دهمین ستاره می‌آید    

آری هادی می آید از مدینه تا سامرا مسیر تازه ای از جاده های هدایت را بگشاید

می‌آید علی وار برای رهایی امت از قید بردگی از قید کج اندیشی وجهل

صلوات و درود خداوند بر تو باد ای برگزیده خداوند

خداوند بر زمین منت نهاده وارزشمندترین هدیه عالم امکان را به خاک ارزانی داشت

کودکی هم نام علی

لقبش هادی

پدرش جواد

باز هم مدینه...

امام هادی علیه السلام :

هرکس بذر خوبی بکارد، شادمانی درو می کند.