اینستاگرام (میهمان عصر جدید)

بسم الله

یادداشت- پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی:

درطبقه هفتم یک برج نشسته ام وازپنجره به مردم شهرنگاه میکنم

هم زمان چرخی هم در شبکه های مجازی میزنم وفکرمی کردم به

دنیای دیروز به دنیای امروزبه ورود فضای مجازی به تفاوت هر دو

دنیا،به خوبی ها وبدی هایش به نکات مثبت ومنفی اش ، همه چیز در این دنیا نسبی است حتی مزایا ومعایب فضای مجازی دردنیای امروز

به عنوان مثا ل من که یک خانم 50 ساله ام وبرای اتلاف وقت درفضای مجازی نمی چرخم حس میکنم که بد نباشد چون پیج های

خوب مفید هم هست که مطا لب و آگاهی می دهد وهم اینکه در حال

حاضرکه کتاب گران واوضاع اقتصادی مردم بد شده لااقل در

اینستاگرام می توان چرخی زد کمی مطالعه کرد خانمی که خانه دار

وهزینه های زیادی دارد ونمی تونه کتاب بخره ، میتونه در اینستاگرام

مطالعه کنه یا خانم یا آقای که کارمند هستن ودوجا کار میکنه ووقتی

برای مطالعه نداره در ساعت رفت وآمد به محل کاردراتوبوس یا مترو

میتونه بازهم ازمطالب مفید اینستاگرام بخونه نمی شود هر مطالبی را

مفید دانیست اما خوب این هم به انتخاب ما بستگی دارد. پیج حقوقی ،

پیج روانشناسی ومطالب آموزنده تربیت کودک ، مطالب آموزش آشپزی و اینستاگرام دقیقا مثل راه زندگی است که خدا انسان را آفرید

ودرزمین سکنا گزید وانبیاء را فرستاد برای تشخیص راه درست از

اشتباه ، اگرفردی به بیراه برود مسئولیت آن با خودش است ، اینستاگرام هم مثل زندگی

میتوان ازبعد مثب به آن نگاه کرد وشبکه اجتماعی مفید باشد ، یا از بعد منفی به آن نگاه کرد و شبکه اجتماعی مضر باشد این دیگر بستگی به انتخاب خودت دارد .

بسم الله

یادداشت- پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی:

درطبقه هفتم یک برج نشسته ام وازپنجره به مردم شهرنگاه میکنم

هم زمان چرخی هم در شبکه های مجازی میزنم وفکرمی کردم به

دنیای دیروز به دنیای امروزبه ورود فضای مجازی به تفاوت هر دو

دنیا،به خوبی ها وبدی هایش به نکات مثبت ومنفی اش ، همه چیز در این دنیا نسبی است حتی مزایا ومعایب فضای مجازی دردنیای امروز

به عنوان مثا ل من که یک خانم 50 ساله ام وبرای اتلاف وقت درفضای مجازی نمی چرخم حس میکنم که بد نباشد چون پیج های

خوب مفید هم هست که مطا لب و آگاهی می دهد وهم اینکه در حال

حاضرکه کتاب گران واوضاع اقتصادی مردم بد شده لااقل در

اینستاگرام می توان چرخی زد کمی مطالعه کرد خانمی که خانه دار

وهزینه های زیادی دارد ونمی تونه کتاب بخره ، میتونه در اینستاگرام

مطالعه کنه یا خانم یا آقای که کارمند هستن ودوجا کار میکنه ووقتی

برای مطالعه نداره در ساعت رفت وآمد به محل کاردراتوبوس یا مترو

میتونه بازهم ازمطالب مفید اینستاگرام بخونه نمی شود هر مطالبی را

مفید دانیست اما خوب این هم به انتخاب ما بستگی دارد. پیج حقوقی ،

پیج روانشناسی ومطالب آموزنده تربیت کودک ، مطالب آموزش آشپزی و اینستاگرام دقیقا مثل راه زندگی است که خدا انسان را آفرید

ودرزمین سکنا گزید وانبیاء را فرستاد برای تشخیص راه درست از

اشتباه ، اگرفردی به بیراه برود مسئولیت آن با خودش است ، اینستاگرام هم مثل زندگی

میتوان ازبعد مثب به آن نگاه کرد وشبکه اجتماعی مفید باشد ، یا از بعد منفی به آن نگاه کرد و شبکه اجتماعی مضر باشد این دیگر بستگی به انتخاب خودت دارد .

بسم الله

یادداشت- پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی:

درطبقه هفتم یک برج نشسته ام وازپنجره به مردم شهرنگاه میکنم

هم زمان چرخی هم در شبکه های مجازی میزنم وفکرمی کردم به

دنیای دیروز به دنیای امروزبه ورود فضای مجازی به تفاوت هر دو

دنیا،به خوبی ها وبدی هایش به نکات مثبت ومنفی اش ، همه چیز در این دنیا نسبی است حتی مزایا ومعایب فضای مجازی دردنیای امروز

به عنوان مثا ل من که یک خانم 50 ساله ام وبرای اتلاف وقت درفضای مجازی نمی چرخم حس میکنم که بد نباشد چون پیج های

خوب مفید هم هست که مطا لب و آگاهی می دهد وهم اینکه در حال

حاضرکه کتاب گران واوضاع اقتصادی مردم بد شده لااقل در

اینستاگرام می توان چرخی زد کمی مطالعه کرد خانمی که خانه دار

وهزینه های زیادی دارد ونمی تونه کتاب بخره ، میتونه در اینستاگرام

مطالعه کنه یا خانم یا آقای که کارمند هستن ودوجا کار میکنه ووقتی

برای مطالعه نداره در ساعت رفت وآمد به محل کاردراتوبوس یا مترو

میتونه بازهم ازمطالب مفید اینستاگرام بخونه نمی شود هر مطالبی را

مفید دانیست اما خوب این هم به انتخاب ما بستگی دارد. پیج حقوقی ،

پیج روانشناسی ومطالب آموزنده تربیت کودک ، مطالب آموزش آشپزی و اینستاگرام دقیقا مثل راه زندگی است که خدا انسان را آفرید

ودرزمین سکنا گزید وانبیاء را فرستاد برای تشخیص راه درست از

اشتباه ، اگرفردی به بیراه برود مسئولیت آن با خودش است ، اینستاگرام هم مثل زندگی

میتوان ازبعد مثب به آن نگاه کرد وشبکه اجتماعی مفید باشد ، یا از بعد منفی به آن نگاه کرد و شبکه اجتماعی مضر باشد این دیگر بستگی به انتخاب خودت دارد .

بسم الله

یادداشت- پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی:

درطبقه هفتم یک برج نشسته ام وازپنجره به مردم شهرنگاه میکنم

هم زمان چرخی هم در شبکه های مجازی میزنم وفکرمی کردم به

دنیای دیروز به دنیای امروزبه ورود فضای مجازی به تفاوت هر دو

دنیا،به خوبی ها وبدی هایش به نکات مثبت ومنفی اش ، همه چیز در این دنیا نسبی است حتی مزایا ومعایب فضای مجازی دردنیای امروز

به عنوان مثا ل من که یک خانم 50 ساله ام وبرای اتلاف وقت درفضای مجازی نمی چرخم حس میکنم که بد نباشد چون پیج های

خوب مفید هم هست که مطا لب و آگاهی می دهد وهم اینکه در حال

حاضرکه کتاب گران واوضاع اقتصادی مردم بد شده لااقل در

اینستاگرام می توان چرخی زد کمی مطالعه کرد خانمی که خانه دار

وهزینه های زیادی دارد ونمی تونه کتاب بخره ، میتونه در اینستاگرام

مطالعه کنه یا خانم یا آقای که کارمند هستن ودوجا کار میکنه ووقتی

برای مطالعه نداره در ساعت رفت وآمد به محل کاردراتوبوس یا مترو

میتونه بازهم ازمطالب مفید اینستاگرام بخونه نمی شود هر مطالبی را

مفید دانیست اما خوب این هم به انتخاب ما بستگی دارد. پیج حقوقی ،

پیج روانشناسی ومطالب آموزنده تربیت کودک ، مطالب آموزش آشپزی و اینستاگرام دقیقا مثل راه زندگی است که خدا انسان را آفرید

ودرزمین سکنا گزید وانبیاء را فرستاد برای تشخیص راه درست از

اشتباه ، اگرفردی به بیراه برود مسئولیت آن با خودش است ، اینستاگرام هم مثل زندگی

میتوان ازبعد مثب به آن نگاه کرد وشبکه اجتماعی مفید باشد ، یا از بعد منفی به آن نگاه کرد و شبکه اجتماعی مضر باشد این دیگر بستگی به انتخاب خودت دارد .

بسم الله

یادداشت- پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی:

درطبقه هفتم یک برج نشسته ام وازپنجره به مردم شهرنگاه میکنم

هم زمان چرخی هم در شبکه های مجازی میزنم وفکرمی کردم به

دنیای دیروز به دنیای امروزبه ورود فضای مجازی به تفاوت هر دو

دنیا،به خوبی ها وبدی هایش به نکات مثبت ومنفی اش ، همه چیز در این دنیا نسبی است حتی مزایا ومعایب فضای مجازی دردنیای امروز

به عنوان مثا ل من که یک خانم 50 ساله ام وبرای اتلاف وقت درفضای مجازی نمی چرخم حس میکنم که بد نباشد چون پیج های

خوب مفید هم هست که مطا لب و آگاهی می دهد وهم اینکه در حال

حاضرکه کتاب گران واوضاع اقتصادی مردم بد شده لااقل در

اینستاگرام می توان چرخی زد کمی مطالعه کرد خانمی که خانه دار

وهزینه های زیادی دارد ونمی تونه کتاب بخره ، میتونه در اینستاگرام

مطالعه کنه یا خانم یا آقای که کارمند هستن ودوجا کار میکنه ووقتی

برای مطالعه نداره در ساعت رفت وآمد به محل کاردراتوبوس یا مترو

میتونه بازهم ازمطالب مفید اینستاگرام بخونه نمی شود هر مطالبی را

مفید دانیست اما خوب این هم به انتخاب ما بستگی دارد. پیج حقوقی ،

پیج روانشناسی ومطالب آموزنده تربیت کودک ، مطالب آموزش آشپزی و اینستاگرام دقیقا مثل راه زندگی است که خدا انسان را آفرید

ودرزمین سکنا گزید وانبیاء را فرستاد برای تشخیص راه درست از

اشتباه ، اگرفردی به بیراه برود مسئولیت آن با خودش است ، اینستاگرام هم مثل زندگی

میتوان ازبعد مثب به آن نگاه کرد وشبکه اجتماعی مفید باشد ، یا از بعد منفی به آن نگاه کرد و شبکه اجتماعی مضر باشد این دیگر بستگی به انتخاب خودت دارد .

بسم الله

یادداشت- پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی:

درطبقه هفتم یک برج نشسته ام وازپنجره به مردم شهرنگاه میکنم

هم زمان چرخی هم در شبکه های مجازی میزنم وفکرمی کردم به

دنیای دیروز به دنیای امروزبه ورود فضای مجازی به تفاوت هر دو

دنیا،به خوبی ها وبدی هایش به نکات مثبت ومنفی اش ، همه چیز در این دنیا نسبی است حتی مزایا ومعایب فضای مجازی دردنیای امروز

به عنوان مثا ل من که یک خانم 50 ساله ام وبرای اتلاف وقت درفضای مجازی نمی چرخم حس میکنم که بد نباشد چون پیج های

خوب مفید هم هست که مطا لب و آگاهی می دهد وهم اینکه در حال

حاضرکه کتاب گران واوضاع اقتصادی مردم بد شده لااقل در

اینستاگرام می توان چرخی زد کمی مطالعه کرد خانمی که خانه دار

وهزینه های زیادی دارد ونمی تونه کتاب بخره ، میتونه در اینستاگرام

مطالعه کنه یا خانم یا آقای که کارمند هستن ودوجا کار میکنه ووقتی

برای مطالعه نداره در ساعت رفت وآمد به محل کاردراتوبوس یا مترو

میتونه بازهم ازمطالب مفید اینستاگرام بخونه نمی شود هر مطالبی را

مفید دانیست اما خوب این هم به انتخاب ما بستگی دارد. پیج حقوقی ،

پیج روانشناسی ومطالب آموزنده تربیت کودک ، مطالب آموزش آشپزی و اینستاگرام دقیقا مثل راه زندگی است که خدا انسان را آفرید

ودرزمین سکنا گزید وانبیاء را فرستاد برای تشخیص راه درست از

اشتباه ، اگرفردی به بیراه برود مسئولیت آن با خودش است ، اینستاگرام هم مثل زندگی

میتوان ازبعد مثب به آن نگاه کرد وشبکه اجتماعی مفید باشد ، یا از بعد منفی به آن نگاه کرد و شبکه اجتماعی مضر باشد این دیگر بستگی به انتخاب خودت دارد .